Best Celebrity Wedding Photographer Chennai

Ganesh Venkatraman + Nisha Krishnan

ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-47
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-47

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-46
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-46

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-45
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-45

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-44
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-44

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-43
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-43

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-42
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-42

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-41
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-41

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-40
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-40

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-39
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-39

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-38
ganesh-venkatraman-nisha-krishnan-wedding-reception-pictures-photos-stills-38

© Focuz Studios™ | #focuzstudios #CelebrityWeddingReception

press to zoom